Stichting Hulp aan Nepal

werkbezoek 2009-2010

Werkbezoek voorzitter november 2009/februari 2010.

 

Tijdsduur:

Vertrek uit Nederland op 2 november 2009 en terug op 24 november 2009.
Samen met mijn vrouw heb ik weer een mooie tijd gehad in Nepal. Dit keer werden we vergezeld door een twaalftal mensen uit ons dorp en omgeving.
Het was een groep met enkele KIWANIS. Dit is een service club uit Sint-Oedenrode die de verbouw van een school in Tanglichok en de bouw van een klaslokaal daar gefinancierd hebben. Het begeleiden van de groep, het bezoek aan scholen, ouders en projecten kostten relatief veel van onze tijd. Onze grote hobby, het bergwandelen, hebben we daarom tot een minimum beperkt en deels gecombineerd met het bezoeken van de scholen en de projecten. Toch was het ook wel eens nodig om bustochten te maken over slechte wegen. De overnachtingen en sanitaire omstandigheden in de bergdorpen waren vooral basic. 

De mensen leven daar nog in primitieve omstandigheden.
Daartegenover was de ontvangst in de diverse dorpen en op de scholen werkelijk allerhartelijkst. We zijn onthaald met bloemen, muziek, dans en toespraken. Telkens toch weer een geweldige ervaring.
In februari 2010 zijn mijn vrouw en ik weer terug gegaan naar Nepal, helaas slechts voor 2 weken. Ook in die twee weken hebben we weer diverse projecten, scholen en ouders van gesponsorde leerlingen kunnen bezoeken.

 

Onderwerpen:

Onderwijs algemeen

Het onderwijsstelsel wordt door de regering onder druk van de Maoisten behoorlijk op de schop genomen.
Allereerst willen ze het verschil in kwaliteit tussen het staatsgerunde publieke en het private onderwijs terugdringen. Dat betekent een aantal maatregelen zoals extra belasting van 5 % van de particuliere scholen. Van dat geld worden o.a. de salarisverhoging van de leraren op de openbare scholen betaald. Die gaan van 6000 naar 8000 rupees per maand. Ofwel van 60 naar 80 euro.
Daarnaast wordt er waarschijnlijk m.i.v. het schooljaar 2010/11 een wijziging van het klassen- en examensysteem doorgevoerd. Per heden hebben we nog Lower secondary scholen met klas 1 tm 5 en Higher secondary t/m klas 10. Met een algemeen examen (School Leaving Certificate) dat voor het hele land gelijk is. Daarna kan men op sommige scholen door naar klas 12. Of men studeert verder op een van de colleges of unviversiteiten.
Met ingang van 2010/11 wordt SLC afgenomen na klas 12.
Er komen zoals het er nu uitziet 3 schooltypes. Klas 1 t/m 5 ; klas 1 t/m 8 en klas 1 tm 12. Maar een school kan bijvoorbeeld ook slechts gaan voor klas 9 t/m 12. Dat betekent dat de scholen die nu tot klas 10 gaan moeten uitbreiden naar 12. Als ze dat niet kunnen moeten ze terug naar 8.
Omdat de overheid grip wil houden op het slagen van die ombouw moeten scholen die van 10 naar 12 willen een flink bedrag (4 Lakh ofwel 4000 euro) in deposit bij de overheid storten.
Na een aantal jaren als het uitbreiden van hun school naar 12 is gelukt krijgen ze weer de beschikking over het geld.
Met name in de afgelegen gebieden geeft dit grote financiële problemen omdat de VDC's (Village Developement Commitees) dit zelf moeten betalen. Die moeten dat geld bij hun inwoners zien los te peuteren.
Verder had de overheid al een systeem dat een 10 klassige school bijvoorbeeld 6 of 7 leraren betaald kreeg door die overheid en de rest door de bevolking zelf opgebracht diende te worden. De VDC's spelen daarin een grote rol (Niet overal heeft onderwijs een eerste prioriteit). Ook de nieuwe regering gaat op die weg verder. Vooralsnog geeft men voor het opwaarderen met klas 11 en 12 slechts één leraar van het rijk.
Het definitief doorgaan van een en ander zou in de praktijk nog wel eens uitgesteld kunnen worden door de in Nepal wel erg langzaam werkende overheid.

Tibetanen:

Door ons drukke programma zijn we dit keer niet in staat geweest de Tibetanen te bezoeken. Momenteel worden nog slechts een tweetal kinderen gesponsord. Van een ervan ontving ik bij thuiskomst nadere informatie over haar vervolgstudie op het ACE College. Dit kind heeft een persoonlijke sponsor, die de opleidingskosten voor haar rekening neemt. Het andere kind gaat nog naar de LKG en is nog maar net aan een opleiding begonnen. Die opleidingskosten zijn relatief erg laag.

Central Public School:

Genoemde school dit keer meermaals bezocht en met de directeur en zijn vrouw van een geweldige maaltijd genoten.
Ze vragen telkens om vrijwillige leerkrachten. Dat lukt nog niet zo goed. De laatste vrijwilliger heeft zich niet aan haar afspraken gehouden en is zomaar op de eerste dag vertrokken. We zullen moeten proberen meer zekerheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij kandidaat vrijwilligers te krijgen. Mogelijk speelde de extreem jonge leeftijd (18 of 19 jaar) een rol.
We hadden er nog altijd 14 gesponsorde kinderen, vooral in de hogere klassen.
Dit schooljaar doen er 3 SLC examen.
De klassen zijn netjes. Ze geven er ondertussen ook computerlessen op een achttal computers.
Ook het culturele gedeelte krijgt meer aandacht. We kregen een videofilm mee over de Annual Function Day, een soort parents day met veel muziek en dans. Het geheel geeft een zeer positieve indruk.

Inmiddels worden de prijzen jaarlijks aangepast. Via ons hotelletje hebben we een verzoek gekregen om een zoontje van een kokshulp voor het schoolgeld te sponsoren. Wij hebben de woon- en financiële situatie nagegaan en komen tot de conclusie dat hulp voor dit gezin wel heel erg nodig is. Het kind zal per april 2010 op de school beginnen. Een drietal leerlingen zal per april volgend jaar de school verlaten na hun eindexamen. Zij kunnen worden vervangen in overleg met de directeur door drie nieuwe leerlingen in een der lagere klassen. Hierdoor zal ondanks prijsstijgingen een lichte lastenverlaging van de totale kosten optreden voor 2010/1011.

Holy Garden School;

Enkele malen een bezoek gebracht en uitgebreid gesproken met de directeur. Familie maakt een zeer integere en bekwame indruk (goede onderwijs visie). School heeft een erg goede naam.
Tijdens ons bezoek in februari 2010 hebben we ook de zogenaamde "parentsday"bezocht.
Dit is een culturele dag waarop de leerlingen zich met zang, dans en toneel presenteren aan ouders en familie. Heel bijzonder om mee te maken.

Dan de leerlingen.
We sponsoren er 9 leerlingen. Die doen het allen goed met uitzondering van een meisje in klas 10. Dat krijgt nu voortaan bijles.
Als zij slaagt voor haar SLC kan zij vervangen worden in overleg met de directeur door een kind uit een der lagere klassen.

Ook de tarieven bij HGS lopen op. Officiële tarievenlijst ontvangen.
De stijging van de tarieven wordt zoals bij de meeste scholen grotendeels gecompenseerd door de jaarlijks lager wordende waarde van de rupee. We krijgen voor onze euro steeds meer rupees.
HGS wil ook graag vrijwilligers op basis van kost en inwoning in het hostel.

Mount Valley School Mathathirtha:

School bezocht en er zoals gebruikelijk een fraaie welkoms ceremonie gekregen. Zang dans en een lekkere dal bath.
Het leerlingenbestand van de school begint verontrustend laag te worden. De concurrentie van andere scholen is groot. Regelmatig switchen kinderen naar een andere school en worden qua sponsorship vervangen door anderen.
We maken ons wat zorgen over het feit dat Bina het schoolhoofd erg veel tijd steekt in de ashram in het dorp. Toch blijft ze haar zelfopgelegde missie, haar levensdoel trouw. Tegen de verdrukking in probeert ze de kinderen in het dorp van goed onderwijs te voorzien.
Na klas 7 gaar de kinderen voortaan naar de Mount Valley School in Patan om daar de laatste drie jaar van hun opleiding af te maken. Dat geeft voor ons gezien de tariefsverschillen tussen beide scholen wel wat financiële gevolgen.
Die hebben we wat kunnen temperen door met beide scholen nieuwe realistische tarieven af te spreken en door het afspreken van een discount van 15%.
Dan de leerlingen.
Zoals gezegd zijn er nogal wat kinderen vervangen door een ander. We betalen nog voor 45 leerlingen.

Mount Valley School Patan:

Ook deze school bezocht. Chandra, de principal, zorgt met twee leerlingen voor een mini welkomst ceremonie. Overigens ook weer hartverwarmend.
Door het systeem dat leerlingen van klas 7 in Mathathirtha naar klas 8 in Patan gaan stijgt op deze school het aantal leerlingen.
Net als in Mathathirtha is ook hier de administratie bepaald niet indrukwekkend. Gelukkig gaat dochter Dipa zich hier steeds meer met de school bemoeien en dat komt ook de administratie ten goede.
We sponsoren er, vooral door de switchers van klas 7 in Mathathirtha naar klas 8 in Patan inmiddels 22 leerlingen waarvan 4 leerlingen boarders zijn.

Ook hier hebben we een nieuwe tarievenlijst afgesproken en een discount van 15 % bedongen.
April 2010 zullen maar liefst 5 leerlingen via hun SLC exam de school verlaten. Twee ervan zijn dure boarders. Er is afgesproken dat een boarder mag worden vervangen door 2 dagscholers. De andere dagscholers mogen één op één vervangen worden. Alle vervangers moeten vervangen worden door leerlingen uit een der laagste klassen. Anders krijgen we uiteindelijk enkel leerlingen in dure hogere klassen.
Deze vervangingsoperatie zal met de nodige zorg omkleed moeten worden want we willen natuurlijk enkel kinderen sponsoren waarvan de ouders het niet kunnen betalen.
Deze hele operatie zal uiteindelijk voor 2010-2011 tot een kostenverlaging leiden.


Shree Shankha Devi School Jyamrung:

Gezien de drukte van ons programma was het niet mogelijk de school in het najaar van 2009 te bezoeken. Wel hebben we hen in februari 2010 bezocht.
Zoals gebruikelijk hebben we bij de Nabil bank de bankrekening van de school na kunnen kijken en kopieën van dagafschriften ontvangen.
Met de door ons gesponsorde 77 leerlingen verloopt alles naar wens.

Alle projecten zijn inmiddels gereed en in gebruik.
Van onze extra jaarlijkse bijdrage van 825 euro voor salariskosten is een onderwijzer benoemd.
Verder loopt alles op rolletjes. Maar onze steun en toeverlaat Mr. Bhumi Dhamala speelt met de gedachte om de school te verlaten. Hij wil ander, beter betaald en gewaardeerd werk. En verder studeren. Bovendien wil zijn zoon voor vervolgonderwijs naar Kathmandu.
Daarnaast speelt wijziging van het onderwijs systeem een rol. De school moet opwaarderen naar 10 plus 2 ofwel 12. Hij heeft daarvoor niet de bevoegde papieren.
Hij wil de school nog wel richting de nieuwe situatie leiden en daarna stoppen.
Inmiddels is men gestart met klas 11. Daarvoor zijn 60 leerlingen ingeschreven. De school vervult een streekfunctie voor klas 11 en straks natuurlijk ook voor klas 12.

Het door de school benodigde deposit voor het opwaarderen van klas 10 naar 12 van 400.000 rupees is door ons gedeeltelijk als lening verstrekt. Hiervoor hebben we 2750 euro verstrekt. Overigens komt dat deposit na een aantal jaren weer vrij en mag dan voor onderwijs doeleinden worden gebruikt. Hierover zullen we nog nader overleg met hen voeren.

Voor 2010-2011 moeten we rekening houden met de jaarlijkse sponsoring van 77 leerlingen, en met de betaling van een leraar.
Bovendien willen we voor dit schooljaar bekijken we of we de school in Jyamrung kunnen helpen met het opknappen van vijf vreselijk slechte klaslokalen. Daarvan zou de vloer moeten worden vernieuwd en de wanden dienen te worden gestukadoord. Het schoolbestuur zal hiervan een begroting opstellen.


Shree Panchakanya school Dhamalagau:

Ook deze school hebben we enkel in februari 2010 kunnen bezoeken.
In 2007 hebben we daar het schooltje opgeknapt en in 2009 voor nieuw meubilair gezorgd. In 2009 hebben we tevens afgesproken de school te verbouwen (bouw nieuwe topgevel en het splitsen van een klaslokaal in twee lokalen). Dit project werd gefinancierd door de Petrus school in Olland.
Omdat deze school onverwachts door de overheid van drie nieuwe klaslokalen wordt voorzien is men eerst begonnen met die nieuwbouw. Die was in februari al voor een groot gedeelte gerealiseerd. Als die drie klassen afgebouwd zijn en in gebruik worden genomen kan aansluitend in het oude gebouw de verbouwing van de twee lokalen plaatsvinden.

Deze projecten zijn financieel nog niet geheel afgerond.
Volgend jaar zullen we ongetwijfeld hier opnieuw gaan kijken en daarna over de stand van zake rapporteren.


Tanglichok Lower Primary School:

Via via zijn we ingestapt in de nieuwe projecten in Tanglichok en Patiswara. De VDC Tanglochok wordt door de overheid stelselmatig genegeerd als het om steun gaat omdat zij bij de verkiezingen te weinig op hen gestemd hadden.

KIWANIS Sint/Oedenrode heeft hier een project gefinancierd en zij wilden met een afvaardiging graag dit dorp bezoeken. Tevens wilden ze er op een of andere manier actief aan de school werken. Dit bezoek heeft in november 2009 plaats gevonden. Ze hebben er drie geweldige dagen en twee slapeloze nachten gehad. De school is aan de binnenkant van een fris kleurtje voorzien en er is een forse hoeveelheid kleding aan de kinderen en ouders verstrekt.
In februari 2010 hebben we de school opnieuw bezocht.

Het is een arm dorp en de steun van de overheid ontbreekt nagenoeg geheel. Toch was de ontvangst en gastvrijheid van de dorpsbewoners indrukwekkend.
Er is een lower secondary school met de klassen 1 t/m 5.
Ze hebben twee exact gelijke gebouwen qua maat. Een gebouw is in vier veel te kleine klasjes verdeeld. Het andere in een grote lerarenkamer en een grote klas.
Het aanbod van leerlingen is zo groot dat er iets moest gebeuren.
Het vorig jaar afgesproken plan is enigszins gewijzigd omdat ze graag een extra ruimte willen behouden voor een klasje voorafgaande aan klas 1 voor Nursery, LKG en UKG. Wanneer nu beide gebouwen in drie gelijke ruimten worden verdeeld kunnen die worden benut voor 5 ruime klassen en een lerarenkamer. Het nieuwe op het naastliggende perceel gebouwde klaslokaal is al een heel eind klaar. Dat werd door KIWANIS min of meer feestelijk geopend. Het schoolhoofd was erg onder de indruk en enthousiast over de door ons geboden oplossing.
De contacten met de school lopen via onze gids Min Gurung, die ons via mail, scans en telefoon op de hoogte houdt.
De school heeft verzocht om meer hulp door de stichting. Wat zijn hun meest acute wensen:
Ze willen graag schoolmeubilair voor het nieuw gebouwde klaslokaal.
Daarnaast willen ze een afrastering voor het schoolterrein. Ik heb daar op voorhand nee tegen gezegd omdat de kinderen toch niet weg kunnen lopen en een open en vrije omgeving hun spel- en ontwikkelingsmogelijkheden positief beïnvloeden. Bovendien zou het een vreselijke aantasting van de wonderlijk mooie omgeving zijn.
Ten slotte zouden ze graag een jaarlijkse vergoeding krijgen voor de loonkosten van een soort conciërge c.q. onderhoudsman. Die moet nu door de dorpsgemeenschap zelf opgebracht worden.
Over deze onderwerpen zal via Min Gurung met het schoolbestuur en de dorpsgemeenschap worden gecommuniceerd waarna de stichting hierover beslissingen kan nemen.

Shree Tanglichok Lower Secondary School:

Op dag 2 van ons bezoek aan Tanglichok zijn we in ongeveer 1 uur gewandeld naar Patiswara. De ontvangst was weer allerhartelijkst met veel bloemen en fruit.
Ook in februari 2010 hebben we de school bezocht.

In dit dorp staat een flinke school die momenteel loopt t/m klas 8. We hebben daar vorig jaar afgesproken om 3 klaslokalen te bouwen en tevens een toiletgebouw met 6 toiletten neer te zetten. De omliggende dorpen zoals Tanglichok die scholen t/m klas 5 hebben leveren vanaf klas 6 grote aantallen leerlingen voor de school in Patiswara.
Ze hebben 100 leerlingen in klas 1 t/m 5. Maar met name klas 6 en 7 en 8 zijn overbevolkt met 70 en 80 leerlingen. Je kunt je ogen niet geloven. Er moet echt gesplitst worden. Daar is men ondertussen mee bezig. Omdat de school moet doorgroeien naar klas 10 en later naar 12 komt er ieder jaar een klas bij.

Momenteel hebben ze 10 klaslokalen in gebruik. Er zijn er 5 in aanbouw. 2 via een Japanse organisatie en 3 via onze stichting. Dan komen ze dus op 15 lokalen.
Ze hebben voorlopig nodig 5 lokalen voor klas 1 t/m 5 en voor de volgende klassen telkens 2 lokalen. 6 t/m 10 en dan dubbel. Dat is dus ook 15 lokalen. Ze geven nu les t/m klas 8. Daarna groeien ze door naar voorlopig klas 10. April 2010 starten ze met klas 9 en april 2011 met klas 10. Ze zullen dus tijdig die 15 klassen beschikbaar hebben.
Daarna moet de school doorgroeien naar klas 12, tenminste als de aanpassing van het onderwijssysteem doorgaat.
Of dat en precies wanneer dat door gaat zal de toekomst brengen. Voor hen is dat natuurlijk wel een toekomstige zorg.

Het gebouw met de drie klaslokalen was al voor een flink eind gereed. Dat in tegenstelling tot het toiletgebouw, waarvan nog enkel de septic tank nagenoeg gereed was.
Verder hebben ze opnieuw een redelijk professioneel opgezette bedelbrief aangeboden en daarin alle problemen op een rijtje gezet. Mijn mening is dat we deze school nog wel met een aantal zaken kunnen helpen.
De knelpunten zijn:
1. De onderhoudstoestand van het schoolmeubilair (de banken) laat te wensen over.
2. Voor de 3 nieuwe klaslokalen is schoolmeubilair noodzakelijk.
3. Van de 11 leraren worden er 4 door de overheid betaalt. De rest moet de gemeenschap zelf opbrengen. Voor komend jaar zijn door het opsplitsen van de klassen twee extra leraren noodzakelijk.
4. Er is een tekort aan spel en leermaterialen.
5. Er is behoefte aan een computer en een printer om les- en examenstukken te maken. Nu moet dat worden geschreven.

Gezien onze financiële positie zouden we kunnen helpen met b.v. het schoolmeubilair.
Verder bijv. de salariskosten van 1 leraar.
De computer en printer kunnen mogelijk door bedrijven in Nederland beschikbaar worden gesteld.
In het voorjaar van 2010 zal ik via onze contact persoon Min Gurung de mogelijkheden voor hulp doornemen en via begrotingen e.d. verder uitwerken. Daarna kan door het bestuur hierover een beslissing worden genomen.

Sewing Machine project Mathathirtha

Bina Gurung de directrice van de MVS in Mathathirtha kwam met het idee om een project op te zetten voor alleenstaande en verlaten moeders uit Mathathirtha en omgeving.
Op die manier zouden die vrouwen, die momenteel nagenoeg volledig van inkomsten zijn verstoken, op den duur zelf geheel of gedeeltelijk de kost kunnen verdienen.
Het idee is om een gebouw te huren en een aantal tweede hands naaimachines aan te schaffen. Vervolgens zouden de dames zelfstandig een soort naaiateliertje kunnen beginnen.
De aanschaf van een eigen machine zou via een soort huurkoop constructie kunnen worden gedaan.
Ronald, onze vrijwilliger ter plekke heeft samen met Bina een begroting samen met een plan van aanpak doorgestuurd. De kosten voor het eerste halfjaar zouden 800 euro zijn. Na evaluatie van het eerste halfjaar zullen bij voortzetting van het project de kosten per halfjaar ongeveer 500 euro bedragen.
De eerste termijn is overgemaakt in het voorjaar van 2009. Daarna werd het erg stil rond het project. Ter plekke bleek dat inmiddels een schoollokaal als atelier is ingericht. Twee machines zijn aangeschaft en er zijn eveneens kniptafels en ander materiaal gekocht. Wij kregen de indruk dat e.e.a. kort daarvoor was geregeld. De directrice was zo eerlijk te erkennen dat e.e.a. nu in de startfase verkeerde. Daags voor ons vertrek meldde ze me dat men die dag daadwerkelijk met naailessen was begonnen.
Hoewel het geheel niet volgens planning, afspraken en begroting is gelopen wil ik hen het voordeel van de twijfel geven en doorgaan met het project.
We kunnen nu na een half jaar evalueren en dan indien gewenst de tweede helft van het project en de betaling daarvan goedkeuren.