Stichting Hulp aan Nepal

jaarverslag 2009 Stichting Hulp aan Nepal

Jaarverslag 2009

Ook in 2009 heeft onze stichting zich weer ingezet om kinderen in Nepal de mogelijkheid te bieden onderwijs te volgen. Uitgangspunt was en is daarbij altijd dat we alleen helpen als de ouders die opleidingskosten zelf niet kunnen betalen. Omdat we als betrekkelijk kleine stichting ook maar beperkte middelen hebben dienen we er voor te zorgen dat we die middelen zo goed mogelijk gebruiken.

De stichting heeft zich in de loop van 2009 bezig gehouden met:
1.             Individuele sponsoring van leerlingen.
2.             Bemiddelen en plaatsen van vrijwillige leerkrachten op scholen.
3.             Inzamelen van goede nieuwe en gebruikte kleding en die verzenden en verdelen in Nepal.
4.             Realiseren van projecten op onderwijsgebied.

Individuele sponsering van leerlingen

In 2009 hebben we de opleidingskosten van 172 leerlingen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de stichting genomen. Het aantal gesponsorde leerlingen is t.o.v. 2008 dus met 5 toegenomen.
Bij overheidsscholen waar het onderwijs als uitgangspunt gratis is bestaan die kosten voornamelijk uit schooluniformen, boeken, copiën en schoolbenodigdheden.
Bij particuliere scholen bestaan die kosten meestal enkel uit lesgelgen. De ouders zorgen zelf voor uniformen en schoolbenodigdheden. Op die manier blijven zij zelf ook gemotiveerd om er voor te zorgen dat hun kinderen goed hun best blijven doen.
We betalen altijd via de scholen. Zo wordt voorkomen dat het geld voor andere doeleinden wordt besteed. Controle of de betaalde bedragen ook daadwerkelijk ten goede komen aan de leerlingen waarvoor ze bedoeld zijn vindt jaarlijks plaats. De voorzitter en zijn vrouw hebben ook dit jaar weer voor zover mogelijk tijdens hun vakantie de diverse scholen bezocht. Voor de duidelijkheid: Zij doen dit op eigen kosten en ontvangen hiervoor geen vergoeding. Daarnaast verzorgen vrijwilligers die namens de stichting op de scholen werkzaam zijn voor incidentele controles.
Het selecteren van kinderen om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt in overleg met het schoolhoofd en-of schoolbestuur gedaan. Names de stichting wordt die selectie door de voorzitter en/ of vrijwilligers die er namens ons werkzaam zijn gedaan. Het bestuur beslist op voordracht van de voorzitter.

In 2009 hebben we de kosten van 78 leerlingen aan de Shree Shankha Devi School in het bergdorpje Jemrung in het Dhadhing district voor rekening van de stichting genomen. Dit betreft een school van de overheid. In de Kathmandu Vallei betaalden we bijdragen voor 14 leerlingen aan de Central Public School in Kathmandu, voor 9 leerlingen aan de Holy Garden School in Balaju, voor 22 leerlingen aan de Mount Valley school in Patan en voor 45 leerlingen aan de Mount Valley School in Mathathirtha. De scholen in de Kathmandu valley zijn particuliere scholen.
Daarnaast betaalden we de opleidingskosten van een tweetal  leerlingen uit het Tibetaanse vluchtelingenkamp in Kathmandu. Een ervan zit op een college voort voortgezet onderwijs.

Vrijwillige leerkrachten op school

Al jaren proberen we gekwalificeerde Nederlandse of Belgische leerkrachten te motiveren om in Nepal aan een school les te gaan geven. Op die manier kunnen zij een positieve impuls aan het onderwijs daar geven. Niet alleen leerlingen hebben daar baat bij, maar ook Nepalese leerkrachten kunnen nogal wat opsteken van hun westerse collega's. Voor de vrijwilligers is het een ervaring, waarvan ze de positieve kanten de rest van hun leven met zich meedragen.
Door het instabiele politieke klimaat en de daarmee samenhangende veiligheidssituatie liep het de laatste jaren niet bepaald storm met vrijwilligers voor scholen. Toch hebben ook in 2009 weer een vrouwelijke en een mannnelijke leerkracht gedurende enkele maanden op een school gewerkt. Die scholen waren er maar wat blij mee. Nu het stabieler wordt in Nepal verwachten we meer vrijwilligers te kunnen plaatsen.

Kledingpakketten.

Uit kostenbesparing proberen we zo veel mogelijk kleding met bestuur sponsors en-of vrijwilligers mee te geven. We proberen de luchtvaart maatschappijen te bewegen om een extra bagage toe te staan. Omdat we in november 2009 een sponsorreis voor een groep van 14 vakantiegangers hebben georganiseerd was het weer mogelijk om een flinke hoeveelheid goede gebruikte kleding mee naar Nepal te nemen.
Op die manier is het gelukt meer dan 70 kilo ofwel ruim 300 stuks kleding naar Nepal te verzenden.
Een deel van de kleding ging rechtstreeks naar ouders van gesponsorde kinderen. Ook ging een groot deel van de kleding naar de school in het bergdorp Tanglichok in het Gorkha district. Op deze manier hebben we weer een groot aantal families blij kunnen maken met die spullen.

Projecten.

Zoals hiervoor onder individuele sponsoring is vermeld hebben we contacten met de Shree Shankha Devi School in het bergdorp Jemrung in het afgelegen Dhadhing district. We sponsoren daar 78 leerlingen.
De contacten met de schoolleiding zijn bijzonder goed en het is telkens weer opvallend hoe zij hun zaakjes administratief in orde hebben. De school heeft in totaal ruim 600 leerlingen. De school wordt bezocht door kinderen uit een groot aantal omliggende dorpen. De bevolking is zeer arm en de school is daarvan een afspiegeling. Er is gebrek aan alles. Geen elektriciteit en geen water. Voor de school was het belangrijkste probleem het ontbreken van water.

In samenwerking met de bevolking hebben we er tussen 2006 en 2009 een aantal projecten gerealiseerd:

Inmiddels hebben we er met al die activiteiten voor gezorgd dat er in Jemrung een goed lopende school staat waar men nog jaren veel plezier van zal hebben.
Nu we in Jemrung het schoolgebeuren goed op de rails staat hebben we inmiddels onze aandacht ook gericht op de scholen in de dorpen Tanglichok en Patiswara in het Gorkha district. In Tanglichok zijn we in 2009 bezig geweest met het bouwen van een extra klaslokaal en wordt de school zodanig verbouwd dat er nog een extra klaslokaal wordt gerealiseerd.
Verder hebben we in 2009 in het dorp Patiswara geholpen bij de bouw van drie nieuwe klaslokalen. Dat is nodig omdat de school inmiddels een centrumfunctie heeft gekregen. De hogere klassen waar soms 90 kinderen in een klaslokaal les krijgen moeten worden opgespitst. Ook is via onze stichting bij die school een toiletgebouw in aanbouw.
Zoals gebruikelijk betaalt de stichting de aanschaf van materialen en levert de dorpsgemeenschap zover mogelijk de arbeidskrachten. Op die manier wordt het ook hun project. Beide projecten zijn eind 2009 voor een heel eind klaar en zullen in het voorjaar van 2010 worden afgebouwd.

Financieel jaarverslag 2009          
                 
Inkomsten 2008 2009   Uitgaven   2008 2009
                 
Giften, schenkingen               
en donaties 8464 14943   Projecten in Nepal 10553 30295
                 
Bankrente   4962 1494   Algemene kosten Nepal 1816 2203
                 
Onttrekking aan reserves 0 16271   Kosten in Nederland: 190 210
          Kamer van Koophandel    
          Bankkosten    
          administratieve kosten    
                 
          Toevoeging reserves 867 0
                 
                 
    13426 32708       13426 32708
                 
Vermogenspositie:              
                 
Bestedingsreserve per 31/12/2008 136491          
Onttrekking reserve 2009   -16271          
                 
Bestedingsreserve per 31/12/2009 120220          
                 
                 
Liquide middelen              
                 
Rekening couranten   3578          
Spaarrekeningen   116642          
      120220          
                 
Toelichting:              
Door sterke daling rente tarieven en wijziging van datum rentebijschrijving is in 2009  
aanzienlijk minder rente verantwoord dan in 2010.        
Het is de bedoeling dat de vrij te besteden reserve (ontstaan door een eenmalig relatief groot legaat)
de komende jaren door het realiseren van projecten in Nepal wordt besteed.    
In 2009 zijn enkele projecten m.b.t. investeringen in schoolgebouwen en infrastructuur opgestart en 
gerealiseerd.              
Daarnaast zijn in 2009 nieuwe projecten opgestart en gedeeltelijk gerealiseerd.    

 

Controle

De financiële administratie van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door een extern register accountant. Die stelt ook de jaarrekening op.
De belastingdienst heeft voor onze stichting een ANBI verklaring afgegeven waardoor giften van donateurs aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.
Stichting CIGD heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van met name de kleinere stichtingen die op het terrein van goede doelen werkzaam zijn. Zij hebben daartoe ruim 4200 stichtingen onderzocht. Daarbij zijn o.a. de duidelijkheid over bestedingen en verantwoording, financiële begroting, jaarrekening en jaarverslag beoordeeld. Onze stichting scoort in dit onderzoek goed. Meer informatie hierover is te vinden op de web-site van Independer onder: http://www.independer.nl/goededoelen/intro.aspx en onder: http://www.telegraaf.nl/financieel/overgeld/rubriek/consument/goededoelen