Stichting Hulp aan Nepal

jaarverslag 2010 Stichting Hulp aan Nepal

Jaarverslag 2010


Ook in 2010 hebben wij ons weer in kunnen zetten om kinderen in Nepal de mogelijkheid te bieden onderwijs te volgen. Uitgangspunt was en is daarbij altijd dat we alleen helpen als de ouders die opleidingskosten zelf niet kunnen betalen. Omdat we als betrekkelijk kleine stichting ook maar beperkte middelen hebben dienen we er voor te zorgen dat we die middelen zo goed mogelijk gebruiken.
Onze speerpunten waren daarbij individuele sponsoring van leerlingen en het realiseren van projecten op onderwijsgebied.
Daarnaast hebben we weer bemiddeld bij het plaatsen van een vrijwillige leerkracht en het inzamelen van goede nieuwe en gebruikte kleding en die verdeeld in Nepal.

Individuele sponsoring van leerlingen.
In 2010 hebben we de opleidingskosten van 170 leerlingen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de stichting genomen.
Het aantal gesponsorde leerlingen is t.o.v. 2009 is nagenoeg gelijk gebleven.
Bij overheidsscholen waar het onderwijs als uitgangspunt gratis is bestaan die kosten voornamelijk uit schooluniformen, boeken, kopieën en schoolbenodigdheden.
Bij particuliere scholen bestaan die kosten meestal enkel uit lesgelgen. De ouders zorgen zelf voor uniformen en schoolbenodigdheden. Op die manier blijven zij zelf ook gemotiveerd om er voor te zorgen dat hun kinderen goed hun best blijven doen.
We betalen altijd via de scholen. Zo wordt voorkomen dat het geld voor andere doeleinden wordt besteed. Controle of de betaalde bedragen ook daadwerkelijk ten goede komen aan de leerlingen waarvoor ze bedoeld zijn vindt jaarlijks plaats. De voorzitter en zijn vrouw hebben ook dit jaar weer voor zover mogelijk tijdens hun vakantie de diverse scholen bezocht. Voor de duidelijkheid: Zij doen dit op eigen kosten en ontvangen hiervoor geen vergoeding. Daarnaast verzorgen vrijwilligers die namens de stichting op de scholen werkzaam zijn voor incidentele controles.
Het selecteren van kinderen om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt in overleg met het schoolhoofd en-of schoolbestuur gedaan. Names de stichting wordt die selectie door de voorzitter en/ of vrijwilligers die er namens ons werkzaam zijn gedaan. Het bestuur beslist op voordracht van de voorzitter.

In 2010 hebben we opnieuw de kosten van 78 leerlingen aan de Shree Shankha Devi School in het bergdorpje Jemrung in het Dhadhing district voor rekening van de stichting genomen. Dit betreft een school van de overheid. In de Kathmandu Vallei betaalden we bijdragen voor 15 leerlingen aan de Central Public School in Kathmandu, voor 9 leerlingen aan de Holy Garden School in Balaju, voor 22 leerlingen aan de Mount Valley school in Patan en voor 45 leerlingen aan de Mount Valley School in Mathathirtha. De scholen in de Kathmandu valley zijn particuliere scholen.
Daarnaast betaalden we de opleidingskosten van een tweetal  leerlingen uit het Tibetaanse vluchtelingenkamp in Kathmandu. Een ervan zit op een college voor voortgezet onderwijs.

Vrijwillige leerkrachten op scholen.
Al jaren proberen we gekwalificeerde Nederlandse of Belgische leerkrachten te motiveren om in Nepal aan een school les te gaan geven. Op die manier kunnen zij een positieve impuls aan het onderwijs daar geven. Niet alleen leerlingen hebben daar baat bij, maar ook Nepalese leerkrachten kunnen vaak wat opsteken van hun westerse collega's. Voor de vrijwilligers is het een ervaring, waarvan ze de positieve kanten de rest van hun leven met zich meedragen.
Door het instabiele politieke klimaat en de veiligheidssituatie liep het de laatste jaren niet bepaald storm met vrijwilligers. Nu het stabieler wordt in Nepal hopen we meer vrijwilligers te kunnen plaatsen.

Kledingpakketten.
Uit kostenbesparing proberen we zo veel mogelijk kleding met bestuur, mede reizigers en-of vrijwilligers mee te geven. We proberen de luchtvaart maatschappijen te bewegen om een extra bagage toe te staan. Als we door vrienden of bekenden vergezeld worden bij onze reizen naar Nepal hebben we soms de mogelijkheid om  een flinke hoeveelheid goede gebruikte kleding mee naar Nepal te nemen.
Een deel van de kleding ging rechtstreeks naar ouders van gesponsorde kinderen. Ook gaat een deel van de kleding naar de scholen in de bergorpen in de districten van Dhadhing en Gorkha. Op deze manier hebben we weer een groot aantal families blij kunnen maken met die spullen.

Postgiro: 593650/ING bank: 65.54.75.079, Inschr. bij Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 41184720.


Projecten.
Zoals hiervoor onder individuele sponsoring is vermeld hebben we contacten met de Shree Shankha Devi School in het bergdorp Jemrung in het afgelegen Dhadhing district. We sponsoren daar 78 leerlingen.
De contacten met de schoolleiding zijn bijzonder goed en zij hebben hun zaakjes prima in orde. De school heeft in totaal ruim 600 leerlingen. De school wordt bezocht door kinderen uit een groot aantal omliggende dorpen. De bevolking is zeer arm en de school is daarvan een afspiegeling. Er is gebrek aan alles. Er was geen elektriciteit en geen water.
In samenwerking met de bevolking hebben we er tussen 2006 en 2009 een aantal projecten gerealiseerd.
Allereerst werd een waterproject gerealiseerd. Door het aanleggen van een waterleiding werd niet alleen de school maar ook nog eens 150 huizen (met even zo vele gezinnen) in de directe omgeving van de school van water voorzien. Daarna werd de bouw van 5 nieuwe klaslokalen en de bouw van een toiletgebouw bij de school gerealiseerd. Vervolgens werd door de stichting een lokaal gebouwd dat als bibliotheek wordt gebruikt en ook de inrichting daarvan is door de stichting gefinancieerd. De stichting neemt ook structureel de salariskosten van één leerkracht op de Shree Shankha Devi school voor haar rekening. In 2010 zijn we gestart met het verbeteren van een oud schoolgebouw van 5 klassen. Die verbouwing zal in 2011 worden afgerond.
Verder hebben we bij de Pachakanya Primary school in de buurt van Jemrung voor rekening van de stichting een toiletgebouw gebouwd, het dak is vervangen en via ons is het schoolmeubilair dat tot op het bot versleten was, vervangen. Tenslotte hebben we daar een gedeelte van de school verbouwd waardoor een lokaal werd omgetoverd in twee goed bruikbare klaslokalen.
Inmiddels hebben we er met al die activiteiten voor gezorgd dat er in Jemrung een goed lopende school staat waar men nog vele jaren veel plezier van zal hebben.

Nu in Jemrung het schoolgebeuren goed op de rails staat hebben we inmiddels onze aandacht ook gericht op de scholen in de dorpen Tanglichok en Patiswara in het Gorkha district. In Tanglichok zijn we in 2009 bezig geweest met het bouwen van een extra klaslokaal en wordt de school zodanig verbouwd dat er nog een extra klaslokaal wordt gerealiseerd.
Verder hebben we in 2009 in het dorp Patiswara geholpen bij de bouw van drie nieuwe klaslokalen. Dat is nodig omdat de school inmiddels een centrumfunctie heeft gekregen. De hogere klassen, waar soms 80  kinderen in een klaslokaal les krijgen, moeten worden opgesplitst. Ook is via onze stichting bij die school een toilet gebouw gerealiseerd.
In 2010 hebben we tevens geholpen bij de aanschaf van schoolmeubilair voor de nieuwe lokalen. Zoals gebruikelijk betaalt de stichting de aanschaf van materialen en levert de dorpsgemeenschap zover mogelijk de arbeidskrachten. Op die manier wordt het ook hun project. Beide projecten zullen begin 2011 worden afgerond.

Ook hebben we er een tweetal eenvoudige computers en een printer verstrekt voor onderwijsdoeleinden.
Bovendien betalen we het salaris van een leraar en van een stafmedewerker. De overheid betaalt slechts voor een beperkt aantal leraren. De rest (3 tot 4) moet door de gemeenschap opgebracht worden. Door er daarvan één voor rekening van de stichting te nemen wordt het voor de dorpsgemeenschap wat makkelijker om rond te komen.

Naaimachine project Mathathirtha
Bij het naaimachineproject op de Mount Valley School in Mathathirtha worden vrouwen en meisjes in de gelegenheid gesteld om een cursus kleding maken en herstellen te volgen. Zij kunnen daarna voor hun gezin wat geld verdienen of wat kosten besparen door zelf kleding te maken of te herstellen.  Gezien het succes tot nu toe zullen we dit project voor 2011 continueren.

Financieel jaarverslag 2010            
                   
Inkomsten 2009 2010   Uitgaven   2009 2010  
                   
Giften, schenkingen                 
en donaties 14943 10176   Projecten in Nepal 30295 22043  
                   
Bankrente   1494 4708   Algemene kosten Nepal 2203 1969  
                   
Onttrekking aan reserves 16271 9369   Kosten in Nederland: 210 241  
          Kamer van Koophandel      
          Bankkosten      
          administratieve kosten      
                   
          Toevoeging reserves 0 0  
                   
                   
    32708 24253       32708 24253  
                   
Vermogenspositie:                
                   
Bestedingsreserve per 31/12/2009 120220            
Onttrekking reserve 2010   -9369            
                   
Bestedingsreserve per 31/12/2010 110851            
                   
                   
Liquide middelen                
                   
Rekening couranten   2363            
Spaarrekeningen   108488            
      110851            
                   
Toelichting:                
Ondanks de dalende rentepercentages is door wijziging van de datum van rentebijschrijving     
In 2010 aanzienlijk meer rente bijgeschreven dan in 2009.        
Het is de bedoeling dat de vrij te besteden reserve (ontstaan door een eenmalig relatief groot legaat)  
de komende jaren door het realiseren van projecten in Nepal wordt besteed.      
In 2010 is daardoor bijna 10.000 euro extra aan projecten gerealiseerd.       
Ook in 2011 zullen weer nieuwe projecten worden gerealiseerd.        

Controle.
De financiële administratie van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door een extern register accountant. Die stelt ook de jaarrekening op. De belastingdienst heeft voor onze stichting een ANBI verklaring afgegeven waardoor giften van donateurs aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.
Stichting CIGD heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van met name de kleinere stichtingen die op het terrein van goede doelen werkzaam zijn. Zij hebben daartoe ruim 5000 stichtingen onderzocht. Daarbij zijn o.a. de duidelijkheid over bestedingen en verantwoording, financiële begroting, jaarrekening en jaarverslag beoordeeld. Onze stichting scoort in dit onderzoek een ruime voldoende.

Postgiro: 593650/ING bank: 65.54.75.079, Inschr. bij Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 41184720.