Stichting Hulp aan Nepal

jaarverslag 2011 Stichting Hulp aan Nepal

Jaarverslag 2011

Voor de stichting was 2011 vooral het jaar waarin we diverse projecten m.b.t. Infrastructuur voor scholen hebben kunnen afronden.
Natuurlijk hebben we ook weer veel energie gestoken in onze hoofdtaak: Kinderen in Nepal de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen. Uitgangspunt was en is daarbij altijd dat we alleen helpen als de ouders die opleidingskosten zelf niet kunnen betalen. Omdat we als betrekkelijk kleine stichting ook maar beperkte middelen hebben dienen we er voor te zorgen dat we die middelen zo goed mogelijk gebruiken.

Bovendien zijn die middelen door mensen gedoneerd die het werk van de stichting een goed hart toedragen. Ook dat schept voor ons de verplichting deze gelden zo goed mogelijk te besteden.
Daarnaast hebben we weer bemiddeld bij het plaatsen van een vrijwillige leerkracht en het inzamelen van goede nieuwe en gebruikte kleding en die verdeeld in Nepal.

Individuele sponsoring van leerlingen.
In 2011 hebben we de opleidingskosten van ruim 175 leerlingen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de stichting genomen. Het aantal gesponsorde leerlingen is t.o.v. 2010 licht gestegen.
Bij overheidsscholen waar het onderwijs als uitgangspunt gratis is bestaan die kosten voornamelijk uit schooluniformen, boeken, kopieën en schoolbenodigdheden.Bij particuliere scholen bestaan die kosten meestal enkel uit lesgelden. De ouders zorgen zelf voor uniformen en schoolbenodigdheden. Op die manier blijven zij zelf ook gemotiveerd om er voor te zorgen dat hun kinderen goed hun best blijven doen.We betalen altijd via de scholen. Zo wordt voorkomen dat het geld voor andere doeleinden wordt besteed. Controle of de betaalde bedragen ook daadwerkelijk ten goede komen aan de leerlingen waarvoor ze bedoeld zijn vindt jaarlijks plaats. De voorzitter en zijn vrouw hebben ook dit jaar weer voor zover mogelijk tijdens hun vakantie de diverse scholen bezocht. Ter plekke houden ook enkele betrouwbare Nepalese contactpersonen, die geen directe relatie met de scholen hebben, een oogje in het zeil. Daarnaast verzorgen vrijwilligers die namens de stichting op de scholen werkzaam zijn voor incidentele controles. 
Het selecteren van kinderen om voor vergoeding in aanmerking te komen vindt al jaren zeer zorgvuldig plaats. Het wordt in overleg met het schoolhoofd en-of schoolbestuur gedaan. Namens de stichting wordt die selectie door de voorzitter en/ of vrijwilligers die er namens ons werkzaam zijn gedaan. Het bestuur beslist op voordracht van de voorzitter.
In de Kathmandu Vallei betaalden we de opleidingskosten van leerlingen op een viertal scholen. De scholen in de Kathmandu Valley zijn particuliere scholen.
Op de Central Public School in Kathmandu gaan via de stichting 15 leerlingen naar school.
Op de Holy Garden School in Balaju gaan via de stichting 9 leerlingen naar school.
Op de Mount Valley School in Patan gaan via de stichting 22 leerlingen naar school.
Op de Mount Valley school in Mathathirtha gaan via de stichting 42 leerlingen naar school.
In het bergdorpje Yjamrung betalen we opnieuw de kosten van 78 leerlingen aan de Shree Shankha Devi School. Dit betreft een school van de overheid. 
Daarnaast betaalden we de opleidingskosten van een tweetal  leerlingen uit het Tibetaanse vluchtelingenkamp in Kathmandu. Een ervan zit op een college voor voortgezet onderwijs.
Sinds medio 2010 betalen we eveneens de school voor 9 weeskinderen in Kirtipur eveneens gelegen in de Kathmandu vallei.

Vrijwillige leerkrachten op scholen.
Al jaren zijn we bezig om gekwalificeerde Nederlandse of Belgische leerkrachten te motiveren om in Nepal aan een school les te gaan geven. De afgelopen 10 jaar hebben zich nogal wat leerkrachten hiervoor als vrijwilliger ingezet. Op die manier kunnen zij een positieve impuls aan het onderwijs daar geven. Niet alleen leerlingen hebben daar baat bij, maar ook Nepalese leerkrachten kunnen vaak wat opsteken van hun westerse collega's. Voor de vrijwilligers is het een ervaring, waarvan ze de positieve kanten de rest van hun leven met zich meedragen.
Door het instabiele politieke klimaat en de veiligheidssituatie liep het de laatste jaren niet bepaald storm met vrijwilligers. Nu het stabieler wordt in Nepal begint de belangstelling gelukkig weer wat toe te nemen. Maart 2012 vertrekt er weer een leerkracht die op de Mount Valley School les gaat geven.

Kledingpakketten.

Uit kostenbesparing proberen we zo veel mogelijk kleding met bestuur, mede reizigers en-of vrijwilligers mee te geven. We proberen de luchtvaart maatschappijen te bewegen om een extra bagage toe te staan. Als we door vrienden of bekenden vergezeld worden bij onze reizen naar Nepal hebben we soms de mogelijkheid om  een flinke hoeveelheid goede gebruikte kleding mee naar Nepal te nemen.
Een deel van de kleding ging rechtstreeks naar ouders van gesponsorde kinderen. Ook gaat een deel van de kleding naar de scholen in de bergdorpen in de districten van Dhadhing en Gorkha. Op deze manier hebben we weer een groot aantal families blij kunnen maken met die spullen.

Projecten.
Zoals we hiervoor in de aanhef van dit jaarverslag al hebben vermeld zijn in 2011 een aantal projecten gerealiseerd.
We hebben heel goede contacten met de Shree Shankha Devi School in het bergdorp Jyamrung in het afgelegen Dhadhing district. We sponsoren daar 78 leerlingen. De school heeft meer dan 600 leerlingen
die uit een groot aantal omliggende dorpen komen.
In samenwerking met de bevolking hebben we er tussen 2006 en 2009 een aantal projecten gerealiseerd.
Allereerst werd een waterproject gerealiseerd. Door het aanleggen van een waterleiding werd niet alleen de school maar ook nog eens 150 huizen (met even zo vele gezinnen) in de directe omgeving van de school van water voorzien. Daarna werd de bouw van 5 nieuwe klaslokalen en de bouw van een toiletgebouw bij de school gerealiseerd. Vervolgens werd door de stichting een lokaal gebouwd dat als bibliotheek wordt gebruikt en ook de inrichting daarvan is door de stichting gefinancieerd. De stichting neemt ook structureel de salariskosten van één leerkracht op de Shree Shankha Devi school voor haar rekening.
In de loop van 2011 is het opknappen en vernieuwen van een op instorten gebouw voor 5 klassen afgerond. Inmiddels hebben we er met al die activiteiten voor gezorgd dat er in Jemrung een goed lopende school staat waar men nog vele jaren veel plezier van zal hebben.

In de dorpen Tanglichok en Patiswara in het Gorkha district. In Tanglichok zijn een project opgestart dat is te vergelijke met ons project in Jyamrung.
In 2010 en 2011 hebben we in het dorp Tanglichok geholpen met het bouwen van een extra  klaslokaal en is de school zodanig verbouwd dat er nog een extra klaslokaal werd gerealiseerd.
Verder hebben we in het dorp Patiswara geholpen bij de bouw van drie nieuwe klaslokalen en een toiletgebouw. Ook het schoolmeubilair voor deze nieuwe lokalen is voor rekening van de stichting tot stand gekomen.
Ook hebben we er een tweetal eenvoudige computers en een printer verstrekt voor onderwijsdoeleinden.
Bovendien betalen we het salaris van een leraar en van een stafmedewerker. De overheid betaalt slechts voor een beperkt aantal leraren. De rest (3 tot 4) moet door de gemeenschap opgebracht worden. Door er daarvan één voor rekening van de stichting te nemen wordt het voor de dorpsgemeenschap wat makkelijker om rond te komen.
Al deze projecten zijn in de loop van 2011 afgerond.

Controle.
De financiële administratie van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door een extern register accountant. Die stelt ook de jaarrekening op. De belastingdienst heeft voor onze stichting een ANBI verklaring afgegeven waardoor giften van donateurs aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.
Stichting CIGD heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van met name de kleinere stichtingen die op het terrein van goede doelen werkzaam zijn. Zij hebben daartoe ruim 5000 stichtingen onderzocht. Daarbij zijn o.a. de duidelijkheid over bestedingen en verantwoording, financiële begroting, jaarrekening en jaarverslag beoordeeld. Onze stichting scoort in dit onderzoek een zeer ruime voldoende.

 

 

Financieel jaarverslag 2011          
                 
Inkomsten 2010 2011   Uitgaven   2010 2011
                 
Giften, schenkingen               
en donaties 10176 4512   Projecten in Nepal 22043 16760
                 
Bankrente   4708 -28   Algemene kosten Nepal 1969  
                 
Onttrekking aan reserves 9369 12276   Kosten in Nederland: 241  
          Kamer van Koophandel    
          Bankkosten    
          administratieve kosten    
                 
          Toevoeging reserves 0  
                 
                 
    24253 16760       24253 16760
                 
Vermogenspositie:              
                 
Bestedingsreserve per 31/12/2010 110851          
Onttrekking reserve 2011   -12276          
                 
Bestedingsreserve per 31/12/2011 98575          
                  
Liquide middelen   98575          
                 
Toelichting:              
Door de dalende rentepercentagesen en door wijziging van de datum van rentebijschrijving   
Is in 2011 geen rente bijgeschreven.            
Het is de bedoeling dat de vrij te besteden reserve (ontstaan door een eenmalig relatief groot legaat)
de komende jaren door het realiseren van projecten in Nepal wordt besteed.    
In 2011 is daardoor ruim 12.000 euro extra aan de reserves onttrokken.     
Ook in 2012 zal er weer flink op de reserves worden ingeteerd.