Stichting Hulp aan Nepal

jaarverslag 2012 Stichting Hulp aan Nepal

Jaarverslag 2012 


Voor de stichting was 2011 en begin 2012 de periode waarin we diverse projecten m.b.t. Infrastructuur voor scholen hebben kunnen afronden.
Natuurlijk hebben we ook weer veel energie gestoken in onze hoofdtaak: Kinderen in Nepal de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen. Uitgangspunt was en is daarbij altijd dat we alleen helpen als de ouders die opleidingskosten zelf niet kunnen betalen. Omdat ook wij als betrekkelijk kleine stichting ook last hebben van de teruglopende economie en daardoor maar beperkte middelen hebben dienen we er voor te zorgen dat we die middelen zo goed mogelijk gebruiken.
Bovendien zijn die middelen door mensen gedoneerd die het werk van de stichting een goed hart toedragen. Ook dat schept voor ons de verplichting deze gelden zo goed mogelijk te besteden.

Individuele sponsoring van leerlingen.
In 2012 hebben we de opleidingskosten van ruim 180 leerlingen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de stichting genomen. Het aantal gesponsorde leerlingen is t.o.v. 2011 licht gestegen.Bij overheidsscholen waar het onderwijs als uitgangspunt gratis is bestaan die kosten voornamelijk uit schooluniformen, boeken, copiën en schoolbenodigdheden.

Bij particuliere scholen bestaan die kosten meestal enkel uit lesgelden. De ouders zorgen zelf voor uniformen en schoolbenodigdheden. Op die manier blijven zij zelf ook gemotiveerd om er voor te zorgen dat hun kinderen goed hun best blijven doen.
We betalen altijd via de scholen. Zo wordt voorkomen dat het geld voor andere doeleinden wordt besteed. Controle of de betaalde bedragen ook daadwerkelijk ten goede komen aan de leerlingen waarvoor ze bedoeld zijn vindt jaarlijks plaats.
Het selecteren van kinderen om voor vergoeding in aanmerking te komen vindt al jaren zeer zorgvuldig plaats. Het wordt in overleg met het schoolhoofd en-of schoolbestuur gedaan. Namens de stichting wordt die selectie door de voorzitter en/ of vrijwilligers die er namens ons werkzaam zijn gedaan. Het bestuur beslist op voordracht van de voorzitter.

In 2012 zijn de contacten met de scholen waar al door onze stichting gesponsorde leerlingen zaten gecontinueerd.
In de Kathmandu Vallei betaalden we de opleidingskosten van leerlingen op een viertal scholen. De scholen in de Kathmandu Valley zijn particuliere scholen.
Op de Central Public School in Kathmandu gaan via de stichting 15 leerlingen naar school.
Op de Holy Garden School in Balaju gaan via de stichting 9 leerlingen naar school.
Op de Mount Valley School in Patan gaan via de stichting 23 leerlingen naar school.
Op de Mount Valley school in Mathathirtha gaan via de stichting 45 leerlingen naar school.
In het weeshuis in Kirtipur gaan 9 leerlingen via de stichting naar school.

In het bergdorpje Yjamrung betalen we opnieuw de kosten van 78 leerlingen aan de Shree Shankha Devi School. Dit betreft een school van de overheid.
Daarnaast betaalden we de opleidingskosten van een tweetal leerlingen uit het Tibetaanse vluchtelingenkamp in Kathmandu. Een ervan zit op een college voor voortgezet onderwijs.

Vrijwillige leerkrachten op scholen.
Al jaren zijn we bezig om gekwalificeerde Nederlandse of Belgische leerkrachten te motiveren om in Nepal aan een school les te gaan geven. De afgelopen 10 jaar hebben zich nogal wat leerkrachten hiervoor als vrijwilliger ingezet. Op die manier kunnen zij een positieve impuls aan het onderwijs daar geven. Niet alleen leerlingen hebben daar baat bij, maar ook Nepalese leerkrachten kunnen vaak wat opsteken van hun westerse collega's. Voor de vrijwilligers is het een ervaring, waarvan ze de positieve kanten de rest van hun leven met zich meedragen.
Door het instabiele politieke klimaat en de veiligheidssituatie liep het de laatste jaren niet bepaald storm met vrijwilligers. Nu het stabieler wordt in Nepal begint de belangstelling gelukkig weer wat toe te nemen. Helaas werkt de slechte economische situatie in Europe op dit moment niet echt mee. Potentiele vrijwilligers kiezen in deze onzekere tijden liever voor de veiligheid van een vaste baan.

Projecten.
Zoals we hiervoor in de aanhef van dit jaarverslag al hebben vermeld zijn in 2011 en begin 2012  een aantal projecten afgerond.
We hebben heel goede contacten met de Shree Shankha Devi School in het bergdorp Jyamrung in het afgelegen Dhadhing district. We sponsoren daar 78 leerlingen. De school heeft meer dan 600 leerlingen die uit een groot aantal omliggende dorpen komen.
In samenwerking met de bevolking hebben we er tussen 2006 en 2009 een aantal projecten gerealiseerd.
Allereerst werd een waterproject gerealiseerd. Door het aanleggen van een waterleiding werd niet alleen de school maar ook nog eens 150 huizen (met even zo vele gezinnen) in de directe omgeving van de school van water voorzien. Daarna werd de bouw van 5 nieuwe klaslokalen en de bouw van een toiletgebouw bij de school gerealiseerd. Vervolgens werd door de stichting een lokaal gebouwd dat als bibliotheek wordt gebruikt en ook de inrichting daarvan is door de stichting gefinancieerd. De stichting neemt ook structureel de salariskosten van één leerkracht op de Shree Shankha Devi school voor haar rekening.
In de loop van 2011 is het opknappen en vernieuwen van een op instorten gebouw voor 5 klassen afgerond. Inmiddels hebben we er met al die activiteiten voor gezorgd dat er in Jemrung een goed lopende school staat waar men nog vele jaren veel plezier van zal hebben.

In de dorpen Tanglichok en Patiswara in het Gorkha district. In Tanglichok zijn een project opgestart dat is te vergelijke met ons project in Jyamrung.
In 2010 en 2011 hebben we in het dorp Tanglichok geholpen met het bouwen van een extra klaslokaal en is de school zodanig verbouwd dat er nog een extra klaslokaal werd gerealiseerd.
Verder hebben we in het dorp Patiswara geholpen bij de bouw van drie nieuwe klaslokalen en een toiletgebouw. Ook het schoolmeubilair voor deze nieuwe lokalen is voor rekening van de stichting tot stand gekomen.
Ook hebben we er een tweetal eenvoudige computers en een printer verstrekt voor onderwijsdoeleinden.
Bovendien betalen we het salaris van een leraar en van een stafmedewerker. De overheid betaalt slechts voor een beperkt aantal leraren. De rest (3 tot 4) moet door de gemeenschap opgebracht worden. Door er daarvan één voor rekening van de stichting te nemen wordt het voor de dorpsgemeenschap wat makkelijker om rond te komen.
Al deze projecten zijn inmiddels afgerond.

Controle.
De financiële administratie van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door een extern register accountant. Die stelt ook de jaarrekening op. De belastingdienst heeft voor onze stichting een ANBI verklaring afgegeven waardoor giften van donateurs aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.
Stichting CIGD heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van met name de kleinere stichtingen die op het terrein van goede doelen werkzaam zijn. Zij hebben daartoe ruim 5600 stichtingen onderzocht. Daarbij zijn o.a. de duidelijkheid over bestedingen en verantwoording, financiële begroting, jaarrekening en jaarverslag beoordeeld. Onze stichting scoort in dit onderzoek een zeer ruime voldoende.

 

Financieel jaarverslag 2012          
                   
Inkomsten 2011 2012   Uitgaven   2011 2012  
                   
Giften, schenkingen               
en donaties 4512 2432   Projecten in Nepal 16760 18827  
                   
Bankrente   -28 1684   Algemene kosten Nepal    
                   
Onttrekking aan reserves 12276 15422   Kosten in Nederland:      
          Kamer van Koophandel    
          Bankkosten   230  
          administratieve kosten 481  
                   
          Toevoeging reserves      
                   
                   
    16760 19538       16760 19538  
                   
Vermogenspositie:              
                   
Bestedingsreserve per 31/12/2011 98575            
Onttrekking reserve 2012 -15422            
                   
Bestedingsreserve per 31/12/2012 83153            
 
Liquide middelen 83153            
                   
Toelichting:                
Door de dalende rentepercentagesen en door wijziging van de datum van rentebijschrijving   
Is in 2011 geen rente bijgeschreven.In 2012 is weer de normale rente bijgeschreven.    
Het is de bedoeling dat de vrij te besteden reserve (ontstaan door een eenmalig relatief groot legaat)
de komende jaren door het realiseren van projecten in Nepal wordt besteed.      
In 2012 is daardoor ruim 15.000 euro extra aan de reserves onttrokken.       
Ook in 2013 zal er weer flink op de reserves worden ingeteerd.