Stichting Hulp aan Nepal

jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Stichting Hulp aan Nepal.

 

In 2013 hebben we onze projecten m.b.t. Infrastructuur voor scholen kunnen afronden.
Natuurlijk hebben we ook weer veel energie gestoken in onze hoofdtaak: Kinderen in Nepal de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen. Uitgangspunt was en is daarbij altijd dat we alleen helpen als de ouders die opleidingskosten zelf niet kunnen betalen. De wereldwijde economische crisis is helaas niet aan onze stichting voorbij gegaan. Het teruglopen van de donaties heeft ons verplicht zo zorgvuldig mogelijk met onze middelen om te gaan.
Bovendien zijn die middelen door mensen gedoneerd die het werk van de stichting een goed hart toedragen. Ook dat schept voor ons de verplichting deze gelden zo goed mogelijk te besteden.

Individuele sponsoring van leerlingen.
In 2013 hebben we de opleidingskosten van ruim 166 leerlingen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de stichting genomen. Het aantal gesponsorde leerlingen is t.o.v. 2012 licht gedaald.

Bij overheidsscholen waar het onderwijs als uitgangspunt gratis is bestaan die kosten voornamelijk uit schooluniformen, boeken, copiën en schoolbenodigdheden.
Bij particuliere scholen bestaan die kosten meestal enkel uit lesgelden. De ouders zorgen zelf voor uniformen en schoolbenodigdheden. Op die manier blijven zij zelf ook gemotiveerd om er voor te zorgen dat hun kinderen goed hun best blijven doen.
We betalen altijd via de scholen. Zo wordt voorkomen dat het geld voor andere doeleinden wordt besteed. Controle of de betaalde bedragen ook daadwerkelijk ten goede komen aan de leerlingen waarvoor ze bedoeld zijn vindt jaarlijks plaats. Eind november 2013 werd door onze voorzitter nog een bezoek aan alle scholen projecten gemaakt.
Het selecteren van kinderen om voor vergoeding in aanmerking te komen vindt altijd in overleg met het schoolhoofd en-of schoolbestuur plaats. Namens de stichting wordt die selectie door de voorzitter en/ of vrijwilligers die er namens ons werkzaam zijn gedaan. Het bestuur beslist op voordracht van de voorzitter.


In 2013 zijn de contacten met de scholen waar al door onze stichting gesponsorde leerlingen zaten gecontinueerd.
In de Kathmandu Vallei betaalden we de opleidingskosten van leerlingen op een viertal scholen. De scholen in de Kathmandu Valley zijn particuliere scholen.
Op de Central Public School in Kathmandu gaan via de stichting 13 leerlingen naar school.
Op de Holy Garden School in Balaju gaan via de stichting 8 leerlingen naar school.
Op de Mount Valley School in Patan gaan via de stichting 13 leerlingen naar school.
Op de Mount Valley school in Mathathirtha gaan via de stichting 43 leerlingen naar school.
In het weeshuis in Kirtipur gaan 9 leerlingen via de stichting naar school.

In het bergdorpje Yjamrung betalen we opnieuw de kosten van 78 leerlingen aan de Shree Shankha Devi School. Dit betreft een school van de overheid.
Daarnaast betaalden we de opleidingskosten van een tweetal leerlingen uit het Tibetaanse vluchtelingenkamp in Kathmandu. Een ervan zit op een college voor voortgezet onderwijs.


Vrijwillige leerkrachten op scholen.
Al jaren zijn we bezig om gekwalificeerde Nederlandse of Belgische leerkrachten te motiveren om in Nepal aan een school les te gaan geven. De afgelopen 10 jaar hebben zich nogal wat leerkrachten hiervoor als vrijwilliger ingezet. Op die manier kunnen zij een positieve impuls aan het onderwijs daar geven. Niet alleen leerlingen hebben daar baat bij, maar ook Nepalese leerkrachten kunnen vaak wat opsteken van hun westerse collega's. Voor de vrijwilligers is het een ervaring, waarvan ze de positieve kanten de rest van hun leven met zich meedragen.
Helaas hebben we als gevolg van de slechte economische situatie in Europe op dit moment geen vrijwilligers ter plaatse. Potentiele vrijwilligers kiezen in deze onzekere tijden liever voor de veiligheid van een vaste baan.

Projecten.
Zoals we hiervoor in de aanhef van dit jaarverslag al hebben zijn in 2013de toen lopende infra structurele projecten afgerond. Helaas is onze financiële positie zodanig dat we momenteel geen nieuwe projecten in uitvoering nemen. Zodra die beter wordt zullen we dit onderdeel van ons werk weer oppakken.

Onze inspanningen in de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat met de Shree Shankha Devi School in het bergdorp Jyamrung in het afgelegen Dhadhing district een prachtig schoolcomplex is gerealiseerd met klaslokalen, toiletgebouwen, een bibliotheek en w aterpunten. Daardoor kunnen hier meer dan 600 leerlingen goed onderwijs krijgen. De stichting neemt ook structureel de salariskosten van één leerkracht op de Shree Shankha Devi school voor haar rekening. Onze inspanningen hebben er toe geleid dat er in Jemrung een goed lopende school staat waar men nog vele jaren veel plezier van zal hebben.

Hetzelfde geld voor de scholen inde dorpen Tanglichok en Patiswara in het Gorkha district. In Door ons zijn daar noodzakelijke schoolgebouwen, toiletgebouwen en schoolmeubilair gerealiseerd. Ook hebben we er een tweetal eenvoudige computers en een printer verstrekt voor onderwijsdoeleinden.
Bovendien betalen we het salaris van een leraar en van een stafmedewerker. De overheid betaalt slechts voor een beperkt aantal leraren. De rest (3 tot 4) moet door de gemeenschap opgebracht worden. Door er daarvan één voor rekening van de stichting te nemen wordt het voor de dorpsgemeenschap wat makkelijker om rond te komen.


Controle.
De financiële administratie van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door een extern register accountant. Die stelt ook de jaarrekening op. De belastingdienst heeft voor onze stichting een ANBI verklaring afgegeven waardoor giften van donateurs aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.
Stichting CIGD heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van met name de kleinere stichtingen die op het terrein van goede doelen werkzaam zijn. Zij hebben daartoe ruim 5600 stichtingen onderzocht. Daarbij zijn o.a. de duidelijkheid over bestedingen en verantwoording, financiële begroting, jaarrekening en jaarverslag beoordeeld. Onze stichting scoort in dit onderzoek een zeer ruime voldoende.