Stichting Hulp aan Nepal

Nieuwsbrief juni 2019.

In onze nieuwsbrief van maart 2017 hebben wij informatie gegeven over de situatie rondom onze projecten in Nepal en de stichting zelf.

Omdat onze pogingen om mensen te interesseren voor een bestuursfunctie en de opvolging van onze voorzitter voor het veldwerk in Nepal niet tot positieve resultaten heeft geleid hebben we daarom moeten besluiten te kiezen voor een afbouw van onze activiteiten. We hebben die afbouw in de afgelopen twee jaar kunnen realiseren. Wij hebben al onze verplichtingen kunnen voldoen uit de middelen die we als Stichting nog beschikbaar hadden. We hebben besloten om een eventueel resterend batig saldo over te maken aan een andere stichting die zich bezig houdt met onderwijsprojecten in Nepal.
Na een zorgvuldige afweging en onderzoek zijn we in zee gegaan met de Stichting Himalayan Care Hands. Deze stichting is net als wijzelf actief met onderwijsprojecten. Zij hebben hun sporen in Nepal verdiend en als stichting een goede en betrouwbare naam opgebouwd. We hebben inmiddels nagenoeg al onze reserves aan hen overgemaakt.


Ter informatie volgt hieronder het bericht dat zij hierover op hun website hebben geplaatst; (klik hier voor hun website)


Onlangs zijn de stichtingen Hulp aan Nepal en Himalayan Care Hands de samenwerking aangegaan om de krachten te bundelen. Aanleiding is dat de stichting Hulp aan Nepal zichzelf gaat opheffen en haar financiële nalatenschap wil overdragen aan een vergelijkbaar opererende stichting voor Nepal.
Hulp aan Nepal heeft altijd haar accent binnen ontwikkelingssamenwerking gelegd op (het belang van) scholing. De verstrekkingen die de stichting doet zijn over het algemeen betalingen voor schoolgelden en schoolbenodigdheden. Ze gaat er van uit dat goed onderwijs de beste manier is om de bevolking vooruit te helpen. Zo zijn de laatste jaren in afgelegen dorpen in de provincie Dhadhing de bouw van nieuwe klaslokalen, toiletgebouwen en waterprojecten gefinancierd, o.a. met steun van Wilde Ganzen. Nieuwbouw heeft ook plaatsgevonden in twee dorpen in het Gorkha-district. Ook na de aardbevingen in 2015 is de stichting heel actief geweest de ergste noden te ledigen. Op de website van Hulp aan Nepal zijn de details van al die dankbare projecten nog na te lezen (hulpaannepal.nl).
Voorzitter Peter van der Laar heeft om leeftijdsredenen besloten de stichting op te heffen, maar niet zonder de nalatenschap, in de vorm van ingezamelde donaties veilig te stellen voor vergelijkbare projecten in Nepal.

Hij zegt hier zelf het volgende over: Meer dan 20 jaar hebben wij als stichting Hulp aan Nepal ons ingezet om een flink aantal onderwijsprojecten te realiseren. Het is ons niet gelukt om de juiste opvolgers te vinden om ons werk voor het onderwijs in Nepal voort te zetten. Noodgedwongen hebben we daarom een traject ingezet om onze activiteiten te stoppen en de stichting op te heffen. Gelukkig waren we in staat al onze verplichtingen in Nepal op een goede manier te beëindigen. Voor het resterende batige saldo hebben we gezocht naar een stichting die soortgelijk werk doet in Nepal en op nagenoeg identieke wijze als de onze. We zijn er van overtuigd dat we met een samenwerking met Himalayan Care Hands de juiste oplossing hebben gevonden.

Dat heeft geleid tot constructieve gesprekken met Himalayan Care Hands waarbij al snel de overeenkomsten gevonden werden in missie en aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Net als Hulp aan Nepal ziet ook HCH onderwijs het speerpunt voor de noodzakelijke vooruitgang in met name afgelegen gebieden in Nepal. Door te investeren in scholing van kinderen en faciliteiten die onderwijs mogelijk maken of verbeteren, verbeteren de kansen van getalenteerde kinderen op de arbeidsmarkt. In plaats van traditionele bestemmingen, zoals landbouw en huishoudelijke zorg, ontstaan kansen voor kinderen zich te ontplooien en op hun beurt zelfstandig een beter bestaan op te bouwen. We zijn als stichting trots het gedachtegoed en de passie van Hulp aan Nepal voort te zetten in onze eigen projecten. En natuurlijk zijn we hen ook zeer erkentelijk voor de financiële hulp in de vorm van een eenmalige overdracht van hun fondsen die we na goed overleg aanwenden voor het interieur van onze nieuwbouwschool in Thali. Hiervan zal schoolmeubilair (tafels, bankjes, stoelen, kasten) vervaardigd gaan worden in Nepal zelf (om de lokale economie te steunen) en zullen toiletten en verlichting aangebracht worden in het gebouw.


Tenslotte rest ons als bestuur van de Stichting Hulp aan Nepal onze donateurs en sponsors, die het mogelijk hebben gemaakt een groot aantal onderwijsprojecten in Nepal te realiseren, namens de kinderen van Nepal heel hartelijk te bedanken voor hun donaties en het in ons gestelde vertrouwen.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn bel of mail me gerust op 0413 474759 of nepal@chello.nl

Nieuwsbrief februari 2017.
Update van de situatie in de door aardbevingen getroffen gebieden en onze projecten daar.

In onze nieuwsbrief van april 2016 hebben wij informatie gegeven over de situatie in de getroffen gebieden in Nepal en de stand van onze projecten daar.
(klik voor eerdere berichten)
Door veel donateurs werd aan onze stichting een bijdrage gegeven om de gevolgen van de aardbevingen van 2015 in Centraal Nepal te bestrijden. Wij waren toen en zijn nu nog altijd dankbaar voor die bijdragen. Die bijdragen zijn of worden goed besteed.
Toch is er inmiddels in Nepal en met onze projecten nogal wat veranderd en we vinden het nodig over de veranderde situatie in Nepal en onze positie daarin te rapporteren.
Na de aardbevingen hebben wij, als stichting, besloten ons extra in te gaan zetten voor het verlichten van de gevolgen daarvan. En met behoorlijk succes. Een groot aantal donateurs en instellingen brachten een flink bedrag bijeen.
De bedoeling van de stichting was de extra opbrengsten te besteden voor hoofdzakelijk wederopbouw van scholen. Wel is al een bedrag van 2000 euro besteed aan noodhulp in twee van de getroffen bergdorpen.
Ons oorspronkelijke plan was om in beide bergdorpen waar we al actief waren te helpen bij de wederopbouw van verwoeste klaslokalen. We hebben onze reis in november 2015 grotendeels besteed aan onderzoek en afspraken daarover.
Daar bleek dat de scholen in een van die dorpen, Tanglichok, al door andere buitenlandse NGO's werden geholpen.
(NGO= Niet door de overheid geleverde hulporganisatie)
We hebben toen besloten de school daar niet nog meer te helpen maar om 30 zwaar getroffen gezinnen gedurende enkele jaren een vergoeding te geven om de bijkomende schoolkosten van hun kinderen te kunnen betalen. Verder hebben we toegezegd om een deel van de salariskosten van een niet door de overheid betaalde leraar ook gedurende enkele jaren voor onze rekening te nemen. De bevolking wordt daarmee rechtstreeks geholpen omdat zij als gemeenschap die leerkracht moeten betalen.In totaal kwam dit neer op een besteding van 10.000 euro.
We hebben vervolgens onze energie gericht op de bouw van klaslokalen voor de Shree Shankha Devi School in Jyamrung.
Die hadden 15 geheel of gedeeltelijk verwoeste lokalen. We hadden voldoende middelen om via een co project met Stichting Wilde Ganzen 6 lokalen te kunnen bouwen. Plan, tekeningen en begroting waren binnen en voor de start was alleen nog de vergunning van het ministerie vereist.
Daar ging het voor ons mis. Al is dat misgaan betrekkelijk. Het ministerie heeft aan de school de toezegging gedaan dat een Japanse NGO, genaamd JAICA, alle benodigde klaslokalen zal gaan bouwen. De school heeft daar begrijpelijkerwijs mee ingestemd. Zij hebben ons dus eigenlijk niet meer nodig voor dit doel. Via andere kanalen heb ik ondertussen begrepen dat dit soort situaties meer voorkomen. Wereldwijd hebben diverse NGO's via de donaties na de aardbevingen veel geld voor hulp beschikbaar. Zij hebben zich vervolgens voornamelijk op het bouwen van schoolprojecten, ziekenhuizen en hulpposten gestort. Het gevolg is dat Nepalese scholen nu dikwijls overvloedig worden geholpen. Individuele hulp aan getroffen Nepalezen schiet nog altijd schromelijk tekort.
We hebben ons als bestuur over de lastige vraag gebogen hoe we als stichting een andere besteding voor de donaties kunnen vinden. Begrijpelijkerwijs gaat de toegezegde donatie van 10.000 euro van Wilde ganzen verloren omdat zij enkel infra structurele investeringen ondersteunen. Na intensief overleg hebben we besloten de school te helpen met de aanschaf van door de aardbevingen beschadigde school- en leermaterialen. Dat zou een bescheiden investering betekenen.
Daarnaast willen we overgaan op rechtstreeks hulp geven aan de getroffen gezinnen. Die worden nauwelijks door de overheid geholpen en leven dikwijls nog in en bij hun geheel of gedeeltelijk ingestorte woningen.
We hebben besloten om ook in Jyamrung aan de 30 meest getroffen gezinnen gedurende 2 jaar een bedrag van 100 euro te doneren om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. Ze kunnen dat bedrag besteden aan schoolboeken, uniformen en andere schoolbenodigdheden. Dat zou ons dan 3000 euro per jaar kosten. In twee jaar dus 6.000 euro.
Verder zouden we de school kunnen helpen door gedurende enkele jaren een bijdrage van 1000 euro te geven in de salariskosten van een niet door de regering betaalde leerkracht. De bevolking wordt daarmee rechtstreeks geholpen omdat zij als gemeenschap die leerkracht moeten betalen. De uitvoering van dit plan zullen we leggen bij het school bestuur en onze contact- en vertrouwenspersonen ter plaatse.
Daarnaast speelt er voor onze Stichting een ander belangrijk onderwerp. Al enkele jaren proberen we mensen te interesseren voor een bestuursfunctie en de opvolging van mij als voorzitter voor het veldwerk in Nepal. Dit heeft niet tot resultaten geleid. We kunnen kandidaten geen betaalde functie of vergoedingen bieden. Nu werken we als bestuur volledig voor eigen rekening. We hebben daarom besloten te kiezen voor een afbouw van onze activiteiten. We gaan er van uit dat we die in de komende twee jaar kunnen realiseren. Wij verwachten dat we onze huidige en toekomstige verplichtingen kunnen voldoen uit de middelen die we als Stichting nu beschikbaar hebben. Wij zullen onze verplichtingen in Nepal zo correct mogelijk afwerken en hebben daarvoor zoals het er nu uitziet geen extra steun van derden meer nodig. Wanneer alles is afgewikkeld zullen wij een eventueel batig saldo overmaken aan een andere stichting die zich bezig houdt met onderwijsprojecten in Nepal. Wij danken iedereen nogmaals voor de steun die onze stichting in het verleden mocht ontvangen.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn bel of mail me gerust op 0413 474759 of nepal@chello.nl


klik voor het nieuws van: 
bericht mei 2015
bericht juni 2015
bericht oktober 2015


Iedereen heeft de afgelopen dagen gehoord en de trieste beelden gezien van de verschrikkelijke aardbevingen in Nepal.
Gelukkig komt de noodhulp op gang om de slachtoffers die nog onder het puin liggen te redden of hoe erg ook te bergen. Maar na deze reddingsoperaties dienen er nog heel veel andere problemen opgelost te worden. Vele tienduizenden mensen hebben huis en haard verloren. 
Mijzelf als voorzitter van de stichting Hulp aan Nepal heeft het des te meer getroffen omdat we juist op die plaatsen waar de beving het hevigst was een aantal schoolprojecten hebben gerealiseerd. We werden daarbij geholpen door onder meer bijdragen van de basis school in Olland, Den Einder, Kiwanis, Lions en tal van particulieren. In die getroffen gebieden kennen we ook heel veel mensen persoonlijk.


Dit gebied is op dit moment nog onbereikbaar en ook de verbindingen per mail en telefoon zijn verbroken. De exacte situatie daar is nog niet bekend, maar zeker is dat extra hulp nu meer dan ooit nodig is.
Daarom vraag ik hierbij als u dit aanspreekt om een bijdrage aan de stichting Hulp aan Nepal voor hulp in de getroffen gebieden. 
Wij als bestuur werken volledig Pro Deo. Wij staan er voor in zoals dat ook in het verleden altijd is gebeurd dat uw bijdragen daar voor de volle 100 % aan het beoogde doel zullen worden besteed en zullen daarover zoals gebruikelijk achteraf verantwoording afleggen. 
U kunt geld overmaken aan Stichting hulp aan Nepal, Postgiro: NL76 INGB 0000 5936 50 of ING bank: NL44 INGB 0655 4750 79 onder vermelding van Aardbeving Nepal.
Verdere informatie over onze Stichting kunt u vinden op onze web-site www.hulpaan nepal.nl Natuurlijk kunt U ons ook even bellen of mailen. 0413 474759, mail adres nepal@chello.nl
Peter en Jeanne van de Laar,
Dommelrodelaan 43,
5492 GH Sint-Oedenrode.


mei 2015
Juni 2015

Update van de situatie door aardbevingen .
De gevolgen van de ramp beginnen nu steeds duidelijker te worden. Meer dan 8000 doden en tienduizenden gewonden. Ontelbare huizen en gebouwen zijn verwoest en vele tienduizenden mensen zijn dakloos geworden. Kathmandu is zwaar getroffen, maar de echte ramp heeft zich voltrokken in de bergdorpen. Daar zijn dikwijls meer dan de helft van de woningen verwoest. Vrijwel direct nadat duidelijk werd dat het een grote ramp betrof zijn we als stichting begonnen met het zoeken van de publiciteit om zodoende geld voor projecten bijeen te brengen. We hebben in de plaatselijke Mooi Rooi krant een oproep gedaan en er is een artikel in het Eindhovens Dagblad over de stichting en haar projecten verschenen. Ook heeft TV De Meierij via een rapportage aandacht aan de stichting en haar werk in Nepal besteed. Verder lopen er nog enkele acties, waaronder een inzameling op een school in Utrecht en een open dag t.b.v. onze Stichting bij de Stichting Wereldhuis in Eindhoven. Ondertussen is er al meer dan 10.000 euro gedoneerd en we doen ons best om nog meer geld binnen te krijgen. Die donaties kwamen hoofdzakelijk van particulieren en ook Lionsclub Sint-Oedenrode heeft ons flink geholpen. Dat er zo veel mensen betrokkenheid tonen heeft ons aangenaam getroffen. Wat kunnen wij als stichting doen. We hopen nog meer geld bijeen te brengen om te helpen. Het zal duidelijk zijn dat we ondanks onze inspanningen nooit alle problemen op zullen kunnen lossen. Daarom hebben we er voor gekozen om te helpen in de bergdorpen waar we als stichting al actief waren via de bouw van klaslokalen, water tappunten, toiletten en de sponsoring van leerlingen. We hebben projecten in Tanglichok/Patiswara in het Ghorkha district en Jyamrung in het Dhadhing district. Via onze contactpersonen hebben we daar voor elk dorp 1000 euro beschikbaar gesteld voor noodhulp (voedsel, tentzeilen en golfplaten). Als stichting willen we onze hulp verder concentreren op het onderwijs. De kinderen moeten weer terug naar hun veilige en vertrouwde ritme van dagelijks naar school gaan. Ze moeten weer een toekomst hebben. De overheid gaat, geholpen door leger en bewoners zorgen voor bamboe noodlokalen, die met golfplaten zijn bekleed, om weer te kunnen starten met lesgeven. De scholen zijn weer begonnen op 31 mei. Op die manier kan de moesson periode worden overbrugd. In die tijd kunnen ook plannen worden gemaakt voor meer permanente oplossingen voor de toekomst. Wij zullen daarbij als stichting waar mogelijk en nodig proberen te helpen. De schoolbesturen en Village Development Committees (dorpsraden) zullen plannen en begrotingen moeten maken. De eerste contacten hierover zijn inmiddels gelegd. Duidelijk moet worden wat ze krijgen van de overheid en de grote hulporganisaties en wat ze zelf kunnen inbrengen. Hun vertrouwen in de overheid is door ervaringen uit het verleden niet erg groot. Zij hopen echt op onze hulp. Na de monsoon zullen we in september of oktober waarschijnlijk weer naar Nepal gaan. Met onze bevindingen daar ter plekke en de dan beschikbare informatie kunnen we beslissingen nemen over welke hulp we verlenen en de hoeveelheid daarvan. Voorlopig gaan we door met het werven van extra fondsen voor dit doel.
Foto's in dorpen Ghorkha en Dhading

 
Update van 10 mei 2015.


Na een artikel in de Mooi Rooi krant en het Eindhovens Dagblad over onze inspanningen om te helpen in Nepal hebben we een flink aantal donaties en toezeggingen ontvangen. Helaas is er nog veel meer geld nodig.
Inmiddels hebben we redelijk wat wanhopige berichten uit het rampgebied ontvangen. Twee ervan hebben we hieronder integraal afgedrukt.
Waar we al bang voor waren is helaas werkelijkheid geworden. De bergdorpen waar we als stichting actief zijn zijn zwaar getroffen. Heel veel huizen zijn verwoest en ook de scholen in die dorpen hebben ernstig geleden. We willen onze donaties inzetten vooral voor de wederopbouw van de scholen en zo mogelijk ook van de huizen. Hiervoor kunnen we nog veel hulp gebruiken.
Update van de situatie door aardbevingen mei 2015. 
De gevolgen van de ramp beginnen nu steeds duidelijker te worden.
Meer dan 8000 doden en tienduizenden gewonden. Ontelbare huizen en gebouwen zijn verwoest en vele tienduizenden mensen zijn dakloos geworden. Kathmandu is zwaar getroffen, maar de echte ramp heeft zich voltrokken in de bergdorpen. Daar zijn dikwijls meer dan de helft van de woningen verwoest.
Wat kunnen wij als stichting doen. Er lopen nog enkele acties om geld bijeen te brengen voor het ledigen van de nood. Een flink aantal mensen heeft gereageerd met donaties voor hulp. We hopen nog meer geld bijeen te brengen om te helpen. Het zal duidelijk zijn dat we ondanks onze inspanningen nooit alle problemen op zullen kunnen lossen. Daarom hebben we er voor gekozen om te helpen in de bergdorpen waar we als stichting al actief zijn via de bouw van klaslokalen, water tappunten, toiletten en de sponsoring van leerlingen.
We hebben projecten in Tanglichok/Patiswara in het Ghorkha district en Jyamrung in het Dhadhing district. Via onze contactpersonen hebben we daar voor elk dorp 1000 euro beschikbaar gesteld voor noodhulp (voedsel en tentzeilen).
Als stichting willen we onze hulp verder concentreren op het onderwijs. De kinderen moeten weer terug naar hun veilige en vertrouwde ritme van dagelijks naar school gaan. Ze moeten weer een toekomst hebben.
De overheid gaat, geholpen door leger en bewoners zorgen voor bamboe noodlokalen om weer te kunnen starten met lesgeven. De scholen beginnen weer op 31 mei. Op die manier kan de monsoon periode worden overbrugd. In die tijd kunnen ook plannen worden gemaakt voor meer permanente oplossingen voor de toekomst.
Wij zullen daarbij als stichting waar mogelijk en nodig proberen te helpen. De schoolbesturen en Village Development Committees zullen plannen en begrotingen moeten maken. Duidelijk moet worden wat ze krijgen van de overheid en de grote hulporganisaties en wat ze zelf kunnen inbrengen. Hun vertrouwen daarin is door ervaringen uit het verleden niet erg groot. Zij hopen echt op onze hulp.
Na de monsoon zullen we in september of oktober waarschijnlijk weer naar Nepal gaan. Met onze bevindingen daar ter plekke en de dan beschikbare informatie kunnen we beslissingen neemn over welke hulp en de hoeveelheid daarvan.
Voorlopig gaan we door met het werven van extra fondsen voor dit doel.


 

Nieuwsbrief oktober 2015.

Update van de situatie in de door aardbevingen getroffen gebieden.
Zoals we al eerder hebben aangegeven heeft de echte ramp zich voltrokken in de berg dorpen van Midden Nepal. Daar zijn dikwijls meer dan de helft van de woningen verwoest. Vrijwel direct nadat duidelijk werd dat het een grote humanitaire ramp betrof zijn we als stichting begonnen met het zoeken van de publiciteit om zodoende geld voor projecten bijeen te brengen. Via de plaatselijke krant, het Eindhovens Dagblad, de lokale TV en tal van instanties hebben we veel aandacht gekregen voor de de stichting en haar projecten.
Verder lopen er nu nog enkele acties.
Ondertussen is er al meer dan 20.000 euro gedoneerd en we doen ons best om nog meer geld binnen te krijgen. Die donaties kwamen naast die van diverse instellingen voor een groot deel van particulieren. Dat er zo veel mensen betrokkenheid hebben getoond heeft ons aangenaam getroffen.
Het zal duidelijk zijn dat we ondanks onze inspanningen slechts lokaal problemen op kunnen lossen. Daarom hebben we als stichting besloten om onze hulp te concentreren op de voortgang van het onderwijs. En wel in de getroffen bergdorpen waar we als stichting al actief waren via de bouw van klaslokalen, water tappunten, toiletten en de sponsoring van leerlingen.
We hebben projecten in Tanglichok/Patiswara in het Ghorkha district en Jyamrung in het Dhadhing district. Via onze contactpersonen hebben we daar in eerste instantie voor elk dorp 1000 euro beschikbaar gesteld voor noodhulp (voedsel, tentzeilen en golfplaten).
Het onderwijs wordt daar nu gegeven in tijdelijke bamboe en golfplaten hutten en in de beschadigde lokalen. Zo kon de moesson periode die nu op zijn eind loopt worden overbrugd.
Ondertussen hebben we ook een redelijk zicht op hoe en welke verwoeste klaslokalen moeten worden vervangen of gerepareerd. Daarbij is het streven zo "aardbeving bestendig" als mogelijk te bouwen. Wij zullen de scholen daar financieel bij gaan helpen.