Stichting Hulp aan Nepal

 

Jaarverslag 2014 Stichting Hulp aan Nepal.


In 2014 hadden we geen infrastructurele projecten meer lopen op een van onze scholen.
Wel hebben we zoals gebruikelijk weer veel energie gestoken in onze hoofdtaak: Kinderen in Nepal de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen. Uitgangspunt was en is daarbij altijd dat we alleen helpen als de ouders die opleidingskosten zelf niet kunnen betalen. De wereldwijde economische crisis is helaas niet aan onze stichting voorbij gegaan. Het teruglopen van de donaties heeft ons verplicht zo zorgvuldig mogelijk met onze middelen om te gaan.
Bovendien zijn die middelen door mensen gedoneerd die het werk van de stichting een goed hart toedragen. Ook dat schept voor ons de verplichting deze gelden zo goed mogelijk te besteden.

Individuele sponsoring van leerlingen.
In 2014 hebben we de opleidingskosten van bijna 150 leerlingen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de stichting genomen. Het aantal gesponsorde leerlingen is t.o.v. 2013 licht gedaald.

Bij overheidsscholen waar het onderwijs als uitgangspunt gratis is bestaan die kosten voornamelijk uit schooluniformen, boeken, copiën en schoolbenodigdheden.
Bij particuliere scholen bestaan die kosten meestal enkel uit lesgelden. De ouders zorgen zelf voor uniformen en schoolbenodigdheden. Op die manier blijven zij zelf ook gemotiveerd om er voor te zorgen dat hun kinderen goed hun best blijven doen.
We betalen altijd via de scholen. Zo wordt voorkomen dat het geld voor andere doeleinden wordt besteed. Controle of de betaalde bedragen ook daadwerkelijk ten goede komen aan de leerlingen waarvoor ze bedoeld zijn vindt jaarlijks plaats. Eind november 2013 werd door onze voorzitter nog een bezoek aan alle scholen en projecten gemaakt.

In 2014 zijn de contacten met de scholen waar al door onze stichting gesponsorde leerlingen zaten gecontinueerd. 
In de Kathmandu Vallei betaalden we de opleidingskosten van leerlingen op een viertal scholen. De scholen in de Kathmandu Valley zijn particuliere scholen.
Op de Central Public School in Kathmandu gingen via de stichting 10 leerlingen naar school.
Op de Holy Garden School in Balaju gingen via de stichting 6 leerlingen naar school.
Op de Mount Valley School in Patan gingen via de stichting 10 leerlingen naar school.
Op de Mount Valley school in Mathathirtha gingen via de stichting 35 leerlingen naar school.
In het weeshuis in Kirtipur gingen 9 leerlingen via de stichting naar school.

In het bergdorpje Yjamrung betaalden we opnieuw de kosten van 78 leerlingen aan de Shree Shankha Devi School. Dit betreft een school van de overheid. 
Daarnaast betaalden we de opleidingskosten van een tweetal leerlingen uit het Tibetaanse vluchtelingenkamp in Kathmandu. Een ervan zit op een college voor voortgezet onderwijs.


Vrijwillige leerkrachten op scholen.
Al jaren zijn we bezig om gekwalificeerde Nederlandse of Belgische leerkrachten te motiveren om in Nepal aan een school les te gaan geven. De afgelopen 10 jaar hebben zich nogal wat leerkrachten hiervoor als vrijwilliger ingezet. Op die manier kunnen zij een positieve impuls aan het onderwijs daar geven. Niet alleen leerlingen hebben daar baat bij, maar ook Nepalese leerkrachten kunnen vaak wat opsteken van hun westerse collega's. Voor de vrijwilligers is het een ervaring, waarvan ze de positieve kanten de rest van hun leven met zich meedragen.
Helaas hebben we als gevolg van de slechte economische situatie in Europe op dit moment geen vrijwilligers ter plaatse. Potentiele vrijwilligers kiezen in deze onzekere tijden liever voor de veiligheid van een vaste baan.

Projecten.
Helaas is onze financiële positie zodanig dat we momenteel geen nieuwe projecten in uitvoering nemen. Zodra die beter wordt zullen we dit onderdeel van ons werk weer oppakken. (zie tevens voetnoot).

Onze inspanningen in de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat met de Shree Shankha Devi School in het bergdorp Jyamrung in het afgelegen Dhadhing district een prachtig schoolcomplex is gerealiseerd met klaslokalen, toiletgebouwen, een bibliotheek en w aterpunten. Daardoor kunnen hier meer dan 600 leerlingen goed onderwijs krijgen. De stichting neemt ook structureel de salariskosten van één leerkracht op de Shree Shankha Devi school voor haar rekening. Onze inspanningen hebben er toe geleid dat er in Jemrung een goed lopende school staat waar men nog vele jaren veel plezier van zal hebben.

Voetnoot: Na de verschrikkelijke aardbevingen van mei 2015 bebben we besloten aktie te ondernemen en te gaan helpen bij de wederopbouw van de verwoeste klaslokalen. (Zie hiervoor ons beleidsplan 2015).

Hetzelfde geld voor de scholen inde dorpen Tanglichok en Patiswara in het Gorkha district. In Door ons zijn daar noodzakelijke schoolgebouwen, toiletgebouwen en schoolmeubilair gerealiseerd. Ook hebben we er een tweetal eenvoudige computers en een printer verstrekt voor onderwijsdoeleinden. 
Bovendien betalen we het salaris van een leraar en van een stafmedewerker. De overheid betaalt slechts voor een beperkt aantal leraren. De rest (3 tot 4) moet door de gemeenschap opgebracht worden. Door er daarvan één voor rekening van de stichting te nemen wordt het voor de dorpsgemeenschap wat makkelijker om rond te komen. 


Controle.
De financiële administratie van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door een extern register accountant. Die stelt ook de jaarrekening op. De belastingdienst heeft voor onze stichting een ANBI verklaring afgegeven waardoor giften van donateurs aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.

Stichting CIGD heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van met name de kleinere stichtingen die op het terrein van goede doelen werkzaam zijn. Zij hebben daartoe ruim 5600 stichtingen onderzocht. Daarbij zijn o.a. de duidelijkheid over bestedingen en verantwoording, financiële begroting, jaarrekening en jaarverslag beoordeeld. Onze stichting scoort in dit onderzoek een zeer ruime voldoende.

 

Financieel jaarverslag 2014 

 

 

 


     
                   
Inkomsten 2014 Uitgaven 2014
                   
  Giften, schenkingen      
  en donaties 3348   Projecten in Nepal 13292
                   
  Overige baten 757   Kosten in Nederland:  
                   
  Onttrekking aan reserves 9507   Bankkosten 222
    administratieve kosten 98
                   
                   
                   
    Toevoeging reserves  
                   
     
  13612   13612
                   
Vermogenspositie:      
                   
  Bestedingsreserve per 31/12/2011 72736    
 Fi Onttrekking reserve 2012 -9507  
 

 
Bestedingsreserve per 31/12/2012 63229  
     
     
   
     
     
   
  Liquide middelen 63229  
       
  Toelichting:      
  Het is de bedoeling dat de vrij te besteden reserve (ontstaan door een eenmalig relatief groot legaat)      
  de komende jaren door het realiseren van projecten in Nepal wordt besteed.      
  In 2014 is daardoor 9507 euro extra aan de reserves onttrokken.